imggcsiBC7E5A337DD59EF8857C03155C7F3BF1E80DBEDAmpid7maxwidth1920maxheight878

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami

pedagogiki freblowskiej

CELE SZCZEGÓŁOWE

- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej

- aktywności dzieci w procesie zabawy,

-wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym,

- ogólnopolskim, europejskim i światowym,

- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,

- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi

- atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania

- pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym

- wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym

- nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,

- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego

- do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach

- związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

 doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli,  w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

- wspomaganie rozwoju dzieci,

 odkrywanie dziecięcych talentów,

- budowanie więzi w grupie przedszkolnej,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

-współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami

-kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

-kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

- udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz  umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych