KONCEPCJA   PRACY

SAMORZĄDOWEGO   PRZEDSZKOLA 

W  CZERNICHOWIE

 na  lata  2020- 2022

 

  Koncepcja  Pracy  Przedszkola  zaopiniowana pozytywnie   przez  Radę Pedagogiczną  przedszkola  w  dniu 07.02.2020 r  i zatwierdzona do realizacji   Uchwałą  Nr 8/2019/2020

 

   MOTTO :

                                   ,, DZIECKO  CHCE  BYĆ  DOBRE .

                                      JEŚLI  NIE  UMIE  - NAUCZ…

                                      JEŚLI  NIE  WIE – WYTŁUMACZ …

                                      JEŚLI  NIE  MOŻE  - POMÓŻ … ‘’

                                                                                                                      J.Korczak

  

 NAZWA   I   TYP   PRZEDSZKOLA

             Samorządowe  Przedszkole  w Czernichowie  zlokalizowane  jest  obok  Rynku  Czernichowa .

Budynek  przedszkola  po gruntownym  remoncie  i  modernizacji  został oddany  do  użytku  01.09.2008 r . Obok  budynku  znajduje  się  ogrodzony  plac  zabaw  dla  dzieci . Wyposażenie  budynku  wraz  z jego  zapleczem  stwarza warunki  do  wszechstronnego  i  harmonijnego  rozwoju  dzieci. Organem  prowadzącym  przedszkole  jest    Gmina  Czernichów , nadzór  merytoryczny  sprawuje Małopolski  Kurator  Oświaty   .

            Przedszkole   dysponuje  3  oddziałami   dla  75 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 Każdy  oddział  dysponuje  szatnią  , swoją  łazienką  oraz  wieloma  kącikami zainteresowań, wyposażonych  w pomoce i zabawki  dostosowane  do możliwości  rozwojowych i wiekowych dzieci .

            Na  salach są  m.in. kąciki  lalek , kąciki   samochodowe   muzyczne, sportowe , przyrodnicze , plastyczne, kąciki  teatralne  i książki .

W  grupie  dzieci  najmłodszych  w  wyposażeniu  są  również leżaczki  wraz   z kompletami  kolorowej  pościeli dla  najmłodszych .

            Kuchnia  przedszkola  wyposażona  wg  najwyższych  standardów  - przygotowuje smaczne , urozmaicone , pełnowartościowe  posiłki .W recepturach przygotowywanych posiłków uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy zdrowego żywienia.

 

            Przedszkole  jest  czynne  od  godz.7.00 – 17.00 .Prowadzi  działalność wychowawczo-dydaktyczną  w  oparciu  o podstawę wychowania  przedszkolnego z  dnia 14 lutego 2017 r ( Dz.U. z 24 lutego 2017 r poz. 356 z p.zm.)oraz  o zatwierdzony  przez  Dyrektora  przedszkola  na  dany rok  szkolny – zestaw  programów wychowania  przedszkolnego. Nauczanie i wychowanie  dzieci w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne , natomiast czas  przebywania  dzieci w  placówce  powyżej  5 godzin i pozostałe usługi  są   odpłatne  i  wysokość tych  opłaty  regulują  odrębne  przepisy.

            Statut  Samorządowego  Przedszkola w Czernichowie  jest najważniejszym  dokumentem w  placówce określającym ramy  funkcjonowania  przedszkola .Wszyscy  Pracownicy  oraz  Rodzice naszych Przedszkolaków mają  obowiązek znać treść dokumentu i  stosować jego  zapisy.

            Rekrutacja  dzieci dokonywana jest w  oparciu o zasadę  powszechnej dostępności , na  zasadach określonych  przez  Statut przedszkola oraz  przez organ  prowadzący i obowiązujące przepisy oświatowe.

 

    WIZJA   PLACÓWKI

 ► Absolwenci naszego  przedszkola  to  dzieci otwarte , twórcze, komunikatywne , przygotowane do podjęcia  obowiązków na kolejnym  szczeblu edukacji.  Znają siebie i  swoje  możliwości , akceptują odrębność  innych , potrafią odnaleźć się  w nowej  sytuacji , rozwiązują  problemy ,dążą do  osiągnięcia  sukcesu  i radzą  sobie  z porażkami .

► Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  dostosowane są  do  możliwości rozwojowych dzieci  i prowadzone są na  wysokim  poziomie. Dzieci mają stworzone  warunki do twórczego działania , przyswajają  ważne  umiejętności  przydatne  w życiu  dorosłego  człowieka .

► Przedszkole  zapewnia  opiekę ,wychowanie w atmosferze  akceptacji  i  bezpieczeństwa . Dzieci maja możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki  pracy nauczycieli , personelu placówki , organizowane są dodatkowe zajęcia , wycieczki , warsztaty edukacyjne  rozwijające  zainteresowania dzieci ,  wzbogacające ich  wiedzę  o  otaczającym  świecie.

► Wychowankowie  mają  w nauczycielach  wsparcie , a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie .Są ich  partnerami , stojąc  obok  pozwalając  na ujawnianie  dziecięcych pomysłów zachęcając  je  jednocześnie do pełnej ich realizacji, dbają o ich pełny  rozwój . Pedagodzy w  naszym  przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą  się  zdobytą  wiedzą . Pogodna  atmosfera w  przedszkolu to  mocna  strona  pracy  naszego przedszkola. Życzliwi  nauczyciele umiejętnie  otaczają opieką  wszystkie  dzieci.

► Nauczycielki znają  potrzeby i  zainteresowania dzieci,  posiadają  umiejętność atrakcyjnego  prowadzenia  zajęć. Konstruują ciekawe i bogate  oferty  zabaw, zajęć i zadań . Są  dobrze przygotowane  merytorycznie i metodycznie .Poszukują  innowacyjnych  rozwiązań , mają  wysokie  kwalifikacje , pracują  z  pasją ciągle  doskonaląc swoje  umiejętności.

► Przedszkole  ściśle   współpracuje  z  Rodzicami , uwzględnia ich  potrzeby  i oczekiwania. Angażuje  rodziców  do pracy na  rzecz przedszkola. Rodzice  są  naszymi  sojusznikami , a działania nasze  są  skoordynowane. Wszyscy  pracownicy naszej placówki  współdziałają  ze sobą, kierując  się  w pracy  przede  wszystkim  dobrem  dziecka .Tworzą  przyjazną atmosferę , dzięki   której dzieci czują  się akceptowane i bezpieczne.

► Nasze  przedszkole  jest przyjazne  dzieciom .Ciągle  doskonalimy  i  uatrakcyjniamy  swoją  bazę  lokalową. Pracujemy  nad  wyposażeniem  placówki  w  nowoczesny sprzęt , nowe  meble, wzbogacamy o  atrakcyjne   pomoce  dydaktyczne  oraz o kolorowe, a  przede  wszystkim  bezpieczne  zabawki. Podejmujemy  systematyczne  działania  w  doposażeniu  placu  zabaw  w  urządzenia  , które  zaspokajałyby potrzeby  ruchowe  dzieci  na    świeżym  powietrzu i zachęcały  je  do  twórczej  i  aktywnej  zabawy .

► Dzięki  skutecznej  promocji – nasze przedszkole  cieszy  się  dobrą  opinią  w środowisku  lokalnym. Dobra  lokalizacja , wyposażenie , estetyka  pomieszczeń  i  otoczenia , dobre  działania  dydaktyczno-wychowawcze wpływają  na  wysoką  ocenę przedszkola. Placówka  inwestuje w  nauczycieli , pracowników, bazę lokalową  , a  zyskują na  tym przede  wszystkim   dzieci.     Przedszkole  jest  zarządzane w  sposób  sprawny  i nowoczesny , a pracownicy  maja  satysfakcję ze swojej  pracy.

 

   ORGANIZACJA  PRACY  PRZEDSZKOLA

             Placówka  jest  czynna od  poniedziałku  do  piątku , w  godzinach od  7.00  do 17.00 .

Do  przedszkola  uczęszcza  75  dzieci , które bawią  się i  uczą  w  grupach  ujednoliconych  lub zbliżonych  wiekowo.

            Ramowe  rozkłady  dnia uwzględniają  potrzeby  i  możliwość i  rozwojowe naszych  Wychowanków  , a  także  zalecenia   nowej  podstawy  programowej  wychowania przedszkolnego z  14 lutego 2017 r w zakresie 4 obszarów rozwojowych dziecka przedszkolnego :

I . Fizycznego obszaru rozwoju dziecka.

II. Emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka .

III. Społecznego obszaru rozwoju dziecka.

IV. Poznawczego obszaru rozwoju dziecka .

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w naszym przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji .

Nauczyciele w swej codziennej pracy m.in. :

1) organizują zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka .

2) przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz stanu jakości powietrza – organizują zajęcia na świeżym powietrzu , gdzie dzieci w sposób naturalny doskonalą motorykę i zaspokajają potrzebę ruchu

3) świadomie wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej swoich wychowanków

4) poprzez zabawę wprowadzają dziecko w świat liter drukowanych

5) organizują szereg zabaw i ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki pisania w szkole

6) prowadzą stałe obserwacje rozwoju swoich podopiecznych , diagnozują indywidualne potrzeby dzieci , organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu zgodnie z ich potrzebami

7) organizują zabawę , naukę i wypoczynek dzieci zgodnie z rytmem dnia , co pozwala dzieciom zrozumieć pojęcie czasu i organizacji , ale przede wszystkim daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i spokoju , zapewniając im w ten sposób zdrowy rozwój

8) każdego dnia organizują dzieciom czas wypełniony zabawą , ze szczególnym zwróceniem uwagi na ważną rolę w rozwoju dzieci zabaw rytmicznych, muzycznych i gimnastycznych , w tym korygujących wady postawy u dzieci

9) są w stałym kontakcie z rodzicami naszych przedszkolaków , przekazując im istotne informacje dotyczące rozwoju ich dzieci , ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci kończące edukację przedszkolną , którym w ostatnim roku pobytu w przedszkolu dokonują szczegółowej diagnozy przedszkolnej , podsumowanej w pisemnej Informacji o gotowości szkolnej dziecka do szkoły

10) w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym – prowadzone są zajęcia zabawowe z j. angielskiego

11 ) dla osób zainteresowanych, w grupie średniej i starszej organizowane są zajęcia z religii

12) we wszystkich grupach wiekowych tworzone są kąciki zainteresowań o charakterze stałym jak i okresowym , co pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania , zgodnie z ich zainteresowaniami ,potrzebami i uzdolnieniami

13) wdrażają dzieci do samodzielności w każdej nadarzającej się sytuacji przedszkolnej

       Przedszkole zatrudnia na cały etat 6 nauczycieli, łącznie z dyrektorem . Wszyscy nauczyciele wychowawcy są zatrudnieni w pełnym wymiarze. Dodatkowo w niepełnym wymiarze zatrudniony jest nauczyciel katecheta oraz logopeda i w zależności od potrzeb, za zgodą organu prowadzącego - nauczyciel terapeuta. Ponadto w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi tj. intendent , kucharka , podkuchenna , pomoc nauczyciela , woźne oddziałowe i konserwator , którzy dzięki swojej pracy znacząco podnoszą jakość pracy przedszkola , zapewniając dzieciom komfortowe warunki higieniczne , gwarantując im pełne poczucie bezpieczeństwa.

       Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne , efektywnie dba o systematyczne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem , ma udokumentowane umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy .

       Dzięki współpracy przedszkola z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Czernichowiem(w zakresie profilaktyki stomatologicznej i kontroli higienicznej ) oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie (filia w Czernichowie) - dzieci objęte są opieką specjalistyczną . W przedszkolu podejmowane są liczne działania promujące wychowanie zdrowotne, które dzieciom przybliżają sens dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

W Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców wspierająca działalność statutową placówki. Dzięki Jej zaangażowaniu i współpracy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną przedszkola - organizowane są liczne imprezy i uroczystości przedszkolne, dofinansowane są warsztaty i wycieczki edukacyjne ; pozyskiwani są liczni przyjaciele i sponsorzy przedszkola ;Rodzice naszych Wychowanków dobrowolnie angażują się w liczne prace użyteczne na rzecz przedszkola.

 

OFERTA  PEDAGOGICZNA  PRZEDSZKOLA

             Zajęcia  w poszczególnych  grupach prowadzone  są w oparciu  o  dopuszczone  przez dyrektora  przedszkola  programy wychowania przedszkolnego . Wykaz dopuszczonych programów do realizacji jest  corocznie aktualizowany, zgodnie z potrzebami przedszkola i wymogami zmieniającego się prawa oświatowego. 

Do  realizacji  treści programu  wykorzystujemy różne  metody  pracy , m.in. :

-        zajęcia i  zabawy  z obszaru edukacji  matematycznej wg  prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

-        zabawy i zajęcia we  wszystkich  obszarach  rozwojowych  z  wyk. Pedagogiki  zabawy ,,Klanza ''

-        zajęcia  i zabawy z  zakresu mowy  i  myślenia  wg M. Kielar oraz kinezjologii edukacyjnej  Dennisona

-        muzyko-terapię

-        bajko-terapię

-        metody  aktywne  i aktywizujące

-        techniki artystyczno- plastyczne

-        rozwijające  sprawność  ruchową

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są Projekty edukacyjne m.in. Jak z Przedszkolaka zrobić Pierwszaka , Mały Meloman , Mali Odkrywcy Przyrody , Dyskusyjny Klub Książki itp.

            Dzieci  pod kierunkiem  nauczycieli przygotowywane są do udziału  w  rozmaitych konkursach  o  zasięgu  gminnym ,  wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasi  podopieczni  chętnie  prezentują  swoje umiejętności  artystyczne  publicznie  podczas  różnorodnych  imprez .

Posiadamy w  tej  dziedzinie  liczne sukcesy , gromadząc nagrody i wyróżnienia .

            Ponadto  organizujemy także  imprezy przedszkolne takie  jak : Dzień Przedszkolaka ,Światowy Dzień pluszowego Misia , Zabawa  Andrzejkowa  dla  dzieci , Spotkanie  z Mikołajem , Zabawa  Karnawałowa , Dzień  Babci  i Dziadka , Powitanie  Wiosny , Święto Ziemi , Piknik  Rodzinny .

Niektóre  z tych  imprez  mają  charakter  otwarty , z  udziałem  dzieci i ich  członków  rodzin . Dużym  zainteresowaniem  cieszą  się  organizowane  w  przedszkolu  Warsztaty  dla  Rodziców , na  których Rodzice  wspólnie  z dziećmi  aktywnie  spędzają  czas.

            Nasi  Wychowankowie  mają  zapewniony kontakt z  kulturą  , sztuką . Poznają  zwyczaje  i  tradycje  związane  z  naszym  regionem.

Dbając  o  tę sferę  rozwoju dzieci  organizowane  są  spotkania  z  artystami  na  terenie  przedszkola , a  także  wycieczki do teatru , muzeum , do  izb regionalnych , ogrodów  botanicznych, ZOO  itp.

            Priorytetem  naszej  działalności jest   troska  o  bezpieczeństwo naszych  Wychowanków, ich  akceptacja i poszanowanie ich  praw. Priorytety te są dla  nas motorem do systematycznego udoskonalania i ulepszania warunków pobytu i zabawy naszym Wychowankom. To w tym celu zabiegamy o środki finansowe zyskując je z różnych źródeł ,które wykorzystujemy do unowocześniania naszej bazy lokalowej i przedszkolnego placu zabaw. Planujemy poszerzenie przestrzeni przedszkolnego placu zabaw.

            Poprzez prowadzoną stałą diagnozę  potrzeb naszych klientów oraz lokalnego środowiska, a także poprzez  poszukiwanie i wprowadzanie nowatorskich metod pracy z dziećmi  – pragniemy doskonalić jakość pracy naszego  przedszkola.

W  NASZYM  PRZEDSZKOLU  DZIECKO :

 

  1. Poznaje  swoje  prawa  i obowiązki .
  2. Czuje  się bezpiecznie.
  3. Rozwija  się  twórczo i  jest  samodzielne.
  4. Ma  możliwość indywidualnego  rozwoju i  osiąga  sukces.
  5. Uczy  się  dostrzegać swoje  mocne  strony.
  6. Buduje  pozytywny  obraz samego  siebie.
  7. Uczy  się  dostrzegać potrzeby  innych  ludzi.
  8. Osiąga gotowość  szkolną na  wysokim  poziomie.

 

W  NASZYM PRZEDSZKOLU  RODZICE  :

 

1.Uzyskują  pomoc  wykwalifikowanej  kadry  pedagogicznej.

2. Otrzymują  obiektywną  ocenę  postępów  i niepowodzeń  dziecka.

3. Dzielą  się  swoimi  spostrzeżeniami o  pracy  przedszkola , bezpośrednio rozmawiają  z  nauczycielem  , dyrektorem o  trudnych  sprawach  wychowawczych .

4. Czynnie  uczestniczą w  życiu  przedszkola.

5. Czynnie  wspierają  przedszkole w  jego działaniach : chętnie  współpracują  z  nauczycielami , wykonują  drobne  prace  użyteczne , pomagają  w  organizacji  imprez  przedszkolnych , służą swoją zawodową  wiedzą  itp.)

6. Są  partnerami  w  tworzeniu  klimatu , działalności  dydaktycznej i zarządzaniu placówką .