ZASADY  ORGANIZACYJNE  OBOWIĄZUJĄCE  W SAMORZĄDOWYM    PRZEDSZKOLU   W   CZERNICHOWIE

1.Przedszkole  prowadzone  jest  przez  Urząd  Gminy w Czernichowie.
2.Przedszkole  jest  czynne  w godz. 7.00  - 16.30 .
3.Do  przedszkola  przyjmowane  są  dzieci w  wieku  od 3 – 6 lat , w  wyjątkowych  sytuacjach  przyjmowane są  dzieci ,które  ukończyły 2 lata  i  6 miesięcy.
4.Rekrutacja  odbywa  się raz  w roku  . W  przypadku  zwolnienia miejsc  w trakcie roku szkolnego o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola.
5.Dziecko  przyjęte  do  przedszkola  - powinno być  wyposażone  w  wyprawkę  dla  odpowiedniej  grupy wiekowej / wszystko  należy  podpisać.
6.Odpłatność  za przedszkole  należy  dokonywać  do  dnia  15 – stego  każdego  miesiąca / ,,   z  dołu ‘’ / .
7.Nieobecność  dziecka  trwająca  dłużej  niż  3  dni  powinna  być  zgłoszona  przez  rodziców  i usprawiedliwiona.
8.Rodzice  są  zobowiązani  przyprowadzać  dziecko  osobiście  do przedszkola  , rozebrać  je  i  oddać  pod  opiekę nauczyciela.
9.Dzieci  należy  przyprowadzać  do  przedszkola  w godz. 7 – 8.30  i  odbierać   do  godziny  17 .00
10.Dzieci  wydawane  są  wyłącznie  Rodzicom , lub  osobom  posiadającym  pisemne upoważnienie , gwarantującym  bezpieczny  powrót  do domu.
11.Dziecko  do  przedszkola  należy  przyprowadzać  czyste, w  odzieży  zapewniającej  nieskrępowany  ruch i zabawę.  
12.W  półeczkach  indywidualnych – dzieci  powinny  mieć  komplet  odzieży  do  przebrania ( tj. rajstopy , majteczki , spodnie , bluzeczkę )
13.Dzieci  chore , z podwyższoną  temperaturą  należy bezwzględnie  zatrzymać  w  domu ( !!! )
14.Rodzice  zobowiązani  są  do  poinformowania  nauczyciela  o  występujących  u  dziecka  alergiach , lub  innych przewlekłych  chorobach.
15.O  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  informują  Rodziców  wyłącznie  Nauczyciele.
16.W  przedszkolu  nie  podaje  się  dzieciom  żadnych  leków , nawet  zleconych  przez  lekarza.
17.Wprowadza  się bezwzględny  zakaz  przynoszenia przez  dzieci  do  przedszkola  drobnych  elementów  typu  zabawki , pieniążki , cukierki   elementów  biżuterii.
18.Wszyscy  Rodzice  obowiązani  są  do brania  udziału  w  zebraniach  ogólnych  i  grupowych.
19.Wszystkie  wnioski  i  skargi  związane  z  funkcjonowaniem  przedszkola  należy  zgłaszać  do  Dyrektora  Przedszkola.


REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE
1. Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem
b) prezentowanie wobec nauczycieli , organu prowadzącego oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach placówki
c) współdziałanie z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w sprawach wychowawczo-dydaktycznych
d) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji rocznego planu pracy
e) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz Przedszkola
f) uczestniczenie w planowaniu wydatków placówki oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy placówki
g) udział w działalności Przedszkola na rzecz ochrony zdrowia wychowanków , podnoszenia poziomu higieny , utrzymania ładu i porządku
2. Skład Rady Rodziców :
a) Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów przedszkolnych
b) członkowie Rady Rodziców wybierani zostają w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców w tajnych wyborach wg szczegółowego trybu przeprowadzenia wyborów do Rady ( załącznik nr 1 Regulaminu Rady Rodziców)
c) działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący , wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem
d) osoby wyżej wymienione wybierane są do pełnienia poszczególnych funkcji na pierwszym zebraniu Rady Rodziców
e) Rada Rodziców może powoływać komisje do wykonywania zadań doraźnych
f) w ramach powołanych komisji działać mogą wszyscy rodzice
3.  Zasady działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców :
a) fundusze rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności i składek rodziców zdeklarowanych dobrowolnie
b) wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców
c) indywidualnie rodzice mogą zdeklarować wyższą stawkę od określonej
d) działalność Rady Rodziców prowadzona jest w Księdze Przychodów i Rozchodów
e) wydatki Rady Rodziców powinny być udokumentowane rachunkami, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest również forma paragonu jako dowodu zakupu
4.  Postanowienia ogólne :
a)  uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym , przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
b)  jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami - Dyrektor Przedszkola zawiesza jej wykonanie i przedstawia ją organowi nadzorującemu Przedszkole
c)  Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok
5.  Ustalony   Regulamin   działalności   Rady   Rodziców   nie   może   być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

Załącznik nr 1 Regulaminu Rady Rodziców
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Rodziców
1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie.
2. Wyłonienie kandydatów do rady Rodziców spośród uczestników zebrania.
3. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną list kandydatów   do tajnego głosowania.
4. Tajne głosowanie uczestników zebrania.
5. Zebranie kart i podliczenie głosów przez Komisję.
6. Sporządzenie protokołu z glosowania.
7. zapoznanie z wynikami  tajnego  głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej .
8. Ogłoszenie składu Rady Rodziców wybranej podczas tajnego głosowania.


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Załącznik   Nr.2 do  Zarządzenia Nr.5/ 2012
Dyrektora  Sam.Przedszkola w Czernichowie  
z  dnia  20 II 2012 r

PROCEDURY  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA  W  CZERNICHOWIE
1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
a) Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są  odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
b) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.
c) Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi   zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola.
d) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania   wyczerpujących informacji na ten temat.
e) Wprowadza  się  bezwzględny  zakaz  przynoszenia  przez  dzieci  drobnych  elementów  typu zabawki , pieniążki , elementów  biżuterii  itp.

2. Odbieranie dziecka z przedszkola
a) Dziecko odbieranie jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)
b) Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście  przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.
c) Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z   przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
d) Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
e) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej  odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że   nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna   prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola  ma prawo wezwać Policję.
f) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być   poświadczone przez orzeczenie sądowe.
g) Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki z sali zabaw.
h) W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od   rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z  nauczycielką mającą je pod opieką.
i) Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę  wskazaną w oświadczeniu
j) Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola  także pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób legitymowanych do  sprawowania opieki nad dzieckiem

3. Procedura postępowania  w  przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola
a) W  wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola  nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do  odbioru o zaistniałym fakcie.
b) W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie   można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel  oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1  godzinę . Po upływie tego czasu  nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola , który  podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji   o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
c) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje  decyzję o powiadomieniu policji.


REGULAMIN PLACU ZABAW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE
1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem  służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 7.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Osoby inne przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do wcześniejszego poinformowania dyrektora przedszkola o tym fakcie i po uzyskaniu jego akceptacji zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
7. Zabrania się w szczególności:
- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
- stawania na ruchomych częściach urządzeń,
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia zieleni,
- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
- wprowadzania zwierząt.
8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola lub intendentowi przedszkola.
9. Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola w konsultacji z Radą Pedagogiczną Przedszkola.

                     
REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W CZERNICHOWIE
I.Postanowienia ogólne
1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Samorządowe Przedszkole w Czernichowie przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
4. Formy:
• spacery,
• krótkie wycieczki,
• wycieczki krajoznawczo - turystyczne.
5. Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny (stanowi załącznik do programu imprez w przedszkolu).
6. Uczestnikami wycieczek są:
• dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z grupy starszej;
• opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) - „w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób"1 - np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające - rodzice.
7. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator, tj. przedszkole lub sponsor.
8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator .
9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.
10. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru.
11. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
12. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1 Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997, § 3 ust.3
II. Cel spacerów i wycieczek
1. Organizując spacery i wycieczki:
• zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
• nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
• przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
• przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
• dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
• zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody";
• zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
• upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
2.Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia.

III ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).
4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
5. Organizuje transport i wyżywienie.
6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczce.

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI
1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola.
2. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI
1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 12 dzieci na jednego opiekuna).
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
3. Sprawuje   nadzór   nad   przestrzeganiem   regulaminu   przez   dzieci,    ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

V. ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW
1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem.
2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu  na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
11. Uczestnikowi wycieczki- dziecku nie wolno:
- zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,
- zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i  krzywdzić zwierząt,
- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 15-osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy.
2. O każdym wyjściu dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 7/20043/2005r. z dn. 12.04.2005r.