ZASADY ODPŁATNOŚCI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W CZERNICHOWIE


1.Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu (śniadanie , obiad , podwieczorek ) - ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów Art.106.1 ust.3  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
Aktualnie stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł za osobodzień
(stawka może ulec zmianie w zależności od zmieniających się cen artykułów żywieniowych )


2.Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych Rozd. 5 art. 52.1 oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe Art.13.1 ust.2 , opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1,30 zł. (powyższa opłata nie dotyczy dzieci realizujących  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)


3.Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola , rodzice (prawni opiekunowie ), podpisują Porozumienie z Dyrektorem Przedszkola, w której pisemnie deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko świadczeń opiekuńczo-wychowawczych.