„Spotkanie z muzyką” – kółko rytmiczne

  „ Język, taniec i muzyka są pomyślane

  jako trzy równie ważne formy ekspresji.” – C. Orff

 nuty

Opracowanie i realizacja : mgr Magdalena Witko

Jednym z celów wychowania przedszkolnego przygotowującego dziecko do funkcjonowania

w szkole oraz świecie jest punkt 8. w obecnej podstawie programowej – czyli „Wychowanie

przez sztukę-muzykę i śpiew, pląsy i taniec”. Dlatego swoją pracą chciałabym pomóc

dzieciom w nabywaniu  owych umiejętności poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć o 

charakterze rytmicznym. Zajęcia te, prowadzone w formie zabaw rytmiczno-muzyczny i taneczno-wokalnych 

prowadzone będą raz w tygodniu z wybraną grupą wiekową.

Celem zajęć jest:

- rozwijanie zainteresowania muzyką oraz tańcem

- wyrabianie poczucia rytmu i rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowo-przestrzennej

- wyeksponowanie ruchu, twórczej aktywności dzieci, przyjemności, którą powinna dawać im muzyka,

satysfakcji płynącej z wykonania choćby najłatwiejszych zadań muzycznych

      Formy owego wychowania muzycznego mają na celu pobudzanie rozwoju umysłowego dzieci.

Zabawy rytmiczne mają istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu

i wrażliwości. Wpływają na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim

teatru i sztuk plastycznych. Zajęcia o charakterze rytmicznym odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu

osobowości psychicznej dzieci: integrują je z rówieśnikami, pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych.

Korygują trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości,

braku koncentracji uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się

u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca więzi emocjonalne. Zabawy te mają

również wpływ na kształtowanie rozwoju fizycznego, poszczególnych cech motorycznych. Przygotowują też do zajęć

muzycznych w szkole poprzez rozwijanie poczucia rytmu oraz ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowo-przestrzennej.

Korzyści jakie przynoszą ćwiczenia i zabawy rytmiczne:

-maksymalnie aktywizują ciało i psychikę dziecka

-tworzą nowe odruchy i rozwijają sprawność aparatu mięśniowo ruchowego

-dziecko dochodzi do umiejętności podporządkowania aparatu ruchowego swojej woli

-wpływają na opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci

-pobudzają aktywność, wiarę we własne siły

-pełnią rolę relaksu i terapii

-ćwiczą i rozwijają umiejętność koncentracji uwagi

-przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci

Bibliografia:

Malko D.: „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, W-wa 1990

Przybylska K. : „Wychowanie muzyczne w przedszkolu”, WsiP, W-wa 1977

Staniek M.:Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny, Impuls, Kraków 2006

Staniek M.:Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6 latków na cały rok szkolny, Impuls, Kraków 2006

K. Nowakowska: Metoda gimnastyki twórczej K. Orffa z elementami metody R. Laban

 

Tematyka zajęć:

 

Lp.

Temat i formy

Cele szczegółowe

1.

„Poznajemy się z muzyką”

- zabawy z wyk. metod Weroniki Scherborn, poznawanie własnego ciała, zabawy przy muzyce, naśladowanie zwierząt, witanie się różnymi częściami ciała

- rozbudzanie śmiałości i świadomości ruchowej dziecka

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo-ruchowej

- wzmacnianie pozytywnych więzi w grupie

2.

„Kącik muzyczny w przedszkolu” – zabawy z instrumentami, granie (wybijanie rytmu) w takt piosenek

- poznanie nazw instrumentów z kącika muzycznego oraz sposobu posługiwania się nimi

- rozwijanie inwencji dziecka oraz poczucia rytmu

- umożliwianie przeżywania pozytywnych efektów swoich działań

3.

„Moja buzia mówi, moja buzia śpiewa” – ćwiczenia usprawniające aparat mowy, zabawy w powtarzanie odgłosów, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, przygotowywanie dzieci do występów

- usprawnianie aparatu mowy dziecka i rozwijanie świadomości oraz umiejętności prawidłowego śpiewania poprzez ćwiczenia i rozmowę

- rozwijanie zainteresowania muzyką

- przełamywanie nieśmiałości związanej z występami publicznymi

4.

„Muzyka nie tylko do słuchania”- słuchanie fragmentów utworów muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej, wypowiadanie się na temat swoich wrażeń, emocji, tworzenie własnych kompozycji muzyczno – ruchowych z wyk instrumentów do wybranych emocji

- rozbudzanie wrażliwości na muzykę

- umożliwianie ekspresji emocji dziecka oraz rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami

- rozwijanie inwencji ruchowej i artystycznej dzieci

5.

„Instrumenty nie tylko z przedszkola” – zabawy z wykorzystaniem instrumentów przyniesionych przez nauczyciela, próby grania na nich

- poznanie nazw instrumentów (gitara, skrzypce, fletnia pana)

- rozwijanie zainteresowania muzyką i instrumentalistyką

- umożliwianie zdobywania nowych doświadczeń i pozytywnego przeżywania swoich działań

6.

„Muzyka to też ruch” – cykl zabaw ruchowo-rytmicznych z wyk. przykładów z lit. Pedagogicznej, różnych metod jak m.in. C.Orffa, R.Labana oraz przygotowanie układu tanecznego na imprezy przedszkole oraz lokalne

- wyrabianie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowo-przestrzennej

- rozwijanie wiary we własne możliwości

- rozwijanie inwencji i dziecka oraz  umożliwianie pozytywnego przeżywania własnych działań i sukcesów