photo2.png
photo1.png
photo3.png

 

przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkolne Nowinki

kaciklogo

Koronawirus - Procedury - Informacje

INTERNETOWE PRZEDSZKOLE

Styczeń

Dzisiejszych odsłon5
Ilość wszystkich odsłon393293

Zasady rekrutacji do przedszkola

Rekrutacja

do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie

 

 

Dokumenty do pobrania w pliku pdf.

 

Wniosek rekrutacyjny - pobierz plik

Oświadczenie o rozliczaniu podatku - pobierz plik

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka -pobierz plik

Uchwała_Czernichów_Kryteria-pobierz plik

Klauzula informacyjna-pobierz plik

 

ZARZĄDZENIE  NR 9.2021
WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

 • § 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2021/2022 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
 • dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - załącznik nr 1,
 • dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.
 • § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów
 • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Załącznik nr 1            

do Zarządzenia Nr 9.2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 26 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz                z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego do 19 marca 2021 roku

od 4 do 7 maja 2021 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 do 26 marca 2021 roku

od 10 do 14 maja 2021 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2021 roku

17 maja 2021 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca do 31 marca 2021 roku

od 17 do 21 maja 2021 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 kwietnia  2021 roku

24 maja 2021 roku

Załącznik nr 2            

do Zarządzenia Nr 9.2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 26 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego do 19 marca 2021 roku

od 4 do 7 maja 2021 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 do 26 marca 2021 roku

od 10 do 14 maja 2021 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2021 roku

17 maja 2021 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 do 31 maja 2021 roku

od 17 do 21 maja 2021 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 kwietnia 2021 roku

24 maja 2021 roku

  Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola

             w Czernichowie   na 2021/2022 r.

Podstawa prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek ( Dz.U. z dnia 11 września 2019 ,poz. 1737 )

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

Zarządzenie Nr.9.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2021 r

 

 1. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola, rodzice dziecka ( opiekunowie prawni ) składają - Wniosek Rekrutacyjny wraz z załącznikami ( wykaz poniżej) do dyrektora przedszkola w terminie :                                                           od 22 lutego 2021 do 19 marca 2021 r.                                                                                Wniosek należy złożyć w siedzibie przedszkola : od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00

 

 1. Wnioski rekrutacyjne (druki ) udostępnione są w przedszkolu oraz na stronie internetowej : www.przedszkole.czernichow.pl

 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie mogą złożyć równocześnie wnioski rekrutacyjne do innych placówek ( maks do 3 przedszkoli samorządowych na terenie gminy Czernichów )

 

 1. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów I oraz II etapu rekrutacyjnego :

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka , rodzeństwa lub rodzica /rodziców ( opiekunów prawnych )

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu jednego z rodziców lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

-zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny

- zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy

- aktualna informacja z CEIDG ( Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) w przypadku własnej działalności gospodarczej

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki.

- oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Czernichów

 

 1. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata .
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach , w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola w dniu: 29 marca 2021 r

Po ogłoszeniu w/w list – rodzice zobowiązani są do złożenia w siedzibie przedszkola pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola wyrażonej we wniosku , w nieprzekraczalnym terminie :             od 29 do 31 marca 2021r ( brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia )

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną w dniu : 7 kwietnia 2021 r .

 

 1. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania w następującym trybie :

- w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

-   komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodziców

- rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

- dyrektor rozpatruje odwołanie terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

- na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 1. Jeżeli   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , przedszkole   nadal dysponuje wolnymi miejscami – dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające .                                                                                 (Uwaga! Jeśli wolnych miejsc nie będzie – nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego ).                 11.Dyrektor przedszkola przekazuje Wójtowi Gminy Czernichów listę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego .
 1.  Wójt Gminy Czernichów na pisemny wniosek rodzica wskazuje rodzicom dzieci nieprzyjętych inne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego , które mogą przyjąć dziecko.
 1. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor przedszkola.

 

Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

                   w Czernichowie na 2021/2022 r.

 

Podstawa  prawna   :   
Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 11 września 2019r ,poz.1737)
Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów 
Zarządzenie Nr. 9.2021  Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2021 r 
Statut Samorządowego Przedszkola w Czernichowie z dnia 17.11.2017r
 
1. Do Samorządowego  Przedszkola w Czernichowie   przyjmowane  będą dzieci zamieszkałe na obszarze   gminy Czernichów .
2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc,  zostanie przeprowadzone dwu etapowe  postępowanie  rekrutacyjne  wg określonych kryteriów. 
3. Na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe ( w/w kryteria mają  jednakową  wartość pkt ) :    
• dziecko  z rodziny wielodzietnej ( min troje dzieci )
• dziecko niepełnosprawne 
• dziecko mające niepełnosprawnego rodzica
• dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo 
• dziecko  objęte pieczą zastępczą 
• dziecko  rodziców samotnie  wychowujących 
4. W drugim etapie   na pozostałe  miejsca  przyjmowane będą dzieci 
wg  kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy z dnia
 23 lutego 2015r ,tj.  : 
• dziecko  obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospod. lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja)- 10 pkt 
• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego  5 pkt     
• dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  –   5 pkt 
• dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt 
• dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu - 2 pkt  
• dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola  z powodu braku wolnych miejsc  - 2 pkt
5. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu  wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą  przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie wg w/w kryterii