przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 


 

Naszą stronę odwiedziło dzisiaj osób 42


 

    Terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego

                             na rok szkolny 2017/2018do przedszkoli

                  i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych

            dla których organem prowadzącymjest Gmina Czernichów

( Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2017 r.)

 

Lp.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy

przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego

Terminy

przeprowadzania

postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

  • Przedszkola
  • Oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

28.03.2017-14.04.2017

 

 

15.05.2017-19.05.2017

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24.04.2017

 

25.05.2017

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia

 

24.04.2017-02.05.2017

 

25.05.2017-30.05.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

08.05.2017

 

31.05.2017

 

 

 

 UWAGA !

Postępowanie uzupełniające odbędzie się tylko wówczas,

gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego będą jeszcze wolne miejsca w przedszkolu

 

   Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

                   w Czernichowie na 2017/2018 r

 

Podstawa prawna   :

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

( art.204): zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018

( Dz.U. z 11 stycznia 2017,poz.60)

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

 

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia

kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

publicznych przedszkoli prowadzonychprzez gminę Czernichów

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

 

Zarządzenie Nr. 16.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2017 r

 

1.Do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie przyjmowane będą

   dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Czernichów.

 

 2.W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba

    dostępnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne

    dwu etapowe - wg określonych kryteriów.

 

 3.W pierwszym etapie przyjmowane będą dzieci, które potrzebują

    szczególnego wsparcia państwa wg następujących kryteriów

    ( wszystkie te kryteria to kryteria ustawowe o jednakowej wartości pkt ) :  

 

           • dziecko niepełnosprawne

          • dziecko mające niepełnosprawnego rodzica /rodziców,

           niepełnosprawne rodzeństwo

          • dziecko z rodzin wielodzietnych( minimum troje dzieci)

          • dziecko objęte pieczą zastępczą

          • dziecko rodziców samotnie wychowujących dzieci

 

 4.W drugim etapie na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci

 wg kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy

 z dnia 23 lutego 2015r ,tj.:

 

 •dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica

 (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko

 pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy

 cywilno-prawnej), prowadzącychpozarolniczą działalność gospodarczą

 lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie

 stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który

 jest prowadzona rekrutacja)- 10pkt

  • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego5 pkt

  • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem

 przedszkolnym –   5 pkt

 • dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic

 (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją)

 podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem

 zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt

  •dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować

 edukację w danym przedszkolu- 2 pkt

  dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego

 przedszkola z powodu braku wolnych miejsc - 2 pkt

 

5. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu

 wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów –

 będą przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie z w/w kryteriami

 

 

  Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola

             w Czernichowie   na 2017 /2018 r

Podstawa prawna   :

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

( art.204): zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 ( Dz.U. z 11 stycznia 2017,

poz.60)

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

 

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie

określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

 

Zarządzenie Nr. 16.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2017 r

 

1. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice dziecka

              ( opiekunowie prawni ) składają wniosek do dyrektora przedszkola

               w terminie: od 28 marca 2017 do 14 kwietnia 2017r.

               w siedzibie przedszkola ,

               od poniedziałku do piątku , w godz. 9.00 – 15.00

 

 2.Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w przedszkolu oraz na stronach internetowych:

    www.przedszkole.czernichow.pl

 

 3.Rodzice / opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o przyjęcie

dziecka do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie

mogą złożyć równocześnie wnioski rekrutacyjne do innych placówek

( max do 3przedszkoli samorządowych na terenie gminy Czernichów )

 

 4.Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty    

   potwierdzające spełnienie kryteriów I oraz II etapu rekrutacyjnego :

 

- orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne –

dotyczące dziecka , rodzeństwa lub rodzica /rodziców

( opiekunów prawnych )

 - prawomocny wyroksądu rodzinnego orzekający rozwód

lub separację lub akt zgonu jednego z rodziców lub oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 -zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim

wydane przez sąd rodzinny

 -zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy

 -aktualna informacja z CEIDG ( Centralnej Ewidencji Informacji

o Działalności Gospodarczej)

w przypadku własnej działalności gospodarczej

 - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie

i planowanym terminie ukończenia nauki.

- oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) potwierdzające

rozliczanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym

właściwym dla gminy Czernichów

 

5.Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii

poświadczonej zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata .

 

6.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez

Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.

 

7.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów

potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach , w terminie

wyznaczonym przez przewodniczącego, kierując wniosek do

właściwych organów lub instytucji.

 

 8.Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie

ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola

w dniu 24 kwietnia 2017r

 

Po ogłoszeniu w/w list – rodzice zobowiązani są do złożenia

w siedzibie przedszkola pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia

ich dziecka do przedszkola wyrażonej we wniosku ,

w nieprzekraczalnym terminie : 24.04.20117 – 02.05.2017

( Brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją

z miejsca w przedszkolu i skreślenia dziecka z listy

zakwalifikowanych do przyjęcia )

 

Listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych

zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjna w dniu : 8 maja 2017r .

 

 9. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania

w następującym trybie :

- w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – rodzice mogą

wystąpić do komisji rekrutacyjnejz wnioskiem o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego

przedszkola

-   komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni

od otrzymania wniosku rodziców

- rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie

od decyzji komisji w terminie 7 dni

od dnia otrzymania uzasadnienia

- dyrektor rozpatruje odwołanie terminie 7 dni

od dnia otrzymania odwołania

- na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 

10. Jeżeli   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami –

dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

(Uwaga! Jeśli wolnych miejsc nie będzie – nie przeprowadza się

postępowania uzupełniającego ).

 

 11.Dyrektor przedszkola przekazuje Wójtowi Gminy Czernichów

listę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w wyniku

postępowania rekrutacyjnego .

 

    12. Wójt Gminy Czernichów jest zobowiązany na pisemny wniosek

   rodzica wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych inne przedszkole

   lub inną formę wychowania przedszkolnego,

   które mogą przyjąć dziecko.

 

    13. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu, o przyjęciu

   dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje

   dyrektor przedszkola.

 

 

Tryb  pracy  Komisji Rekrutacyjnej  powołanej

w Samorządowym  Przedszkolu w Czernichowie